Forskningsprosjekt "Samskaping av aktive møteplasser"

Innhold

Dette er en forespørsel om ditt barn, som går i 5. - 10. trinn, kan delta i et forskningsprosjekt som omhandler betydningen av å etablere lokale møteplasser som et kommunalt folkehelsetiltak. Her finner du informasjon om prosjektet og hva det vil innebære om du samtykker til at ditt barn/din ungdom kan delta i prosjektet. Forespørsel om samtykke er sendt i Visma melding, svarfrist 4.6.23. Undersøkelsen gjennomføres uke 23 og 24.

Formål

Gjennom En morsom omvei skal det bygges en ny møteplass i Hagadumpa i Larvik
kommune. For å få kunnskap om slike folkehelsetiltak skal forskningsprosjektet Samskaping av aktive møteplasser studere om etablering av slike møteplasser har betydning for aktivitet og trivsel i nærmiljøet blant barn og unge.

Vi ønsker å finne ut hvordan den nye møteplassen brukes og hvem som bruker den. Vi vil også undersøke om det å få en ny møteplass kan påvirke hvor aktive barn og ungdom er og hvordan de trives i nærmiljøet. For å kunne svare på disse spørsmålene skal vi gjennomføre to spørreundersøkelser. Den første undersøkelsen finner sted før møteplassen er bygget mens den andre undersøkelsen skjer etter at møteplassen er tatt i bruk. Barn og unge er en viktig målgruppe for bruk av møteplassen, og vi vil derfor gjennomføre spørreundersøkelsen blant elever på 5. – 10. trinn. Fire skoler i Larvik er valgt ut til å delta: Fagerli skole, Hedrum barneskole og Hedrum ungdomsskole. For å undersøke om det er møteplassen, og ikke andre faktorer, som fører til eventuelle endringer, må vi også ha med en skole som ligger langt unna møteplassen. Derfor er Kvelde skole også med i undersøkelsen. Ved å samtykke til deltakelse i prosjektet vil barn og unge i Larvik få mulighet til å være med i evalueringen av et prosjekt som er rettet mot dem, og bidra til kunnskap om hvordan barn og unge i kommunen har det, og om anlegg som Hagadumpa bidrar til økt trivsel og aktivitet.

Ansvarlig

Hvem er ansvarlige for gjennomføringen av undersøkelsen?
Dette prosjektet gjennomføres som en del av forskningsprosjektet Samskaping av aktive møteplasser, som ledes av Norges miljø- og biovitenskapelige universitetet (NMBU).

Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd. Ansvarlige for gjennomføringen er førsteamanuensis Emma Charlott Andersson Nordbø, Institutt for folkehelsevitenskap, NMBU. I tillegg deltar Camilla Ihlebæk,  professor ved Institutt for folkehelsevitenskap, NMBU, i prosjektet. Seniorforsker Elling Bere og stipendiat Guro Amundsen, begge ansatt ved Folkehelseinstituttet, er partnere i prosjektet og vil delta under gjennomføringen av undersøkelsen.

Deltakelse

Hva innebærer deltagelse i forskningsprosjektet for ditt barn/din ungdom?
Deltakelse innebærer at ditt barn/din ungdom svarer på et digitalt spørreskjema på skolen. Det tar omtrent 20 minutter å gjennomføre spørreundersøkelsen, og alt vil foregå i klasserommet eller annet egnet rom på skolen i løpet av en klassetime. Elevene benytter skolens datamaskiner eller nettbrett. Undersøkelsen skal gjennomføres innen 16. juni i år. Det vil gjennomføres en etterundersøkelse i 2024, etter at møteplassen er ferdig bygd.

Spørreskjemaet inneholder spørsmål om hva elevene gjør på fritiden, inkludert fysisk aktivitet, skjermaktivitet og transport til og fra skole og fritidsaktiviteter. Videre er vi interessert i å vite mer om hvor fornøyde de er med nærmiljø sitt, hvor trygge de opplever at nærmiljøet er, om de trives og er tilfredse og om de har kjennskap til området der møteplassen skal etableres. I tillegg spør vi om  bakgrunnsopplysningene kjønn, fødselsmåned, klassetrinn, barnets/ungdommens fødeland, foreldrenes fødeland, planer om høyere utdanning, sosioøkonomisk status, og bostedsadresse. Informasjon om bostedsadresse trenger vi for å undersøke avstander til skole, den nye møteplassen som skal etableres og tilgang til grønne områder, gang- og sykkelvei og andre tilbud i nærmiljøet. Bostedsadressene vil også benyttes til å koble data fra denne undersøkelsen til den undersøkelse som gjennomføres etter at møteplassen er bygget. Den siste undersøkelsen vil i tillegg inkludere spørsmål om bruk av den nyetablerte møteplassen.

Samtykke

Det er frivillig å delta
For at elevene skal ha mulighet til å delta i prosjektet må vi ha samtykke fra en foresatt. Samtykke gis ved å huke av for at du samtykker, oppgir eget navn og bostedsadresse. Vi trenger opplysning om bostedsadresse for å ha mulighet til å finne riktig person dersom man ønsker å trekke samtykket og slette opplysninger om den enkelte elev.

Det er helt frivillig å delta i prosjektet, og man kan velge å avstå fra deltakelse uten å oppgi noen grunn. De som ikke ønsker å delta får tildelt andre arbeidsoppgaver når undersøkelsen gjennomføres. Dersom ditt barn/ungdom ombestemmer seg underveis når undersøkelsen pågår kan hen la være å sende inn skjemaet. Du som foresatt kan også når som helst trekke tilbake samtykket om deltakelse uten å oppgi grunn. Dette kan du gjøre ved å kontakte prosjektansvarlig og oppgi eget navn samt deltakerens skole, klassetrinn, måned deltakeren er født, og bostedsadresse. Data og personopplysninger som ditt barn har registrert via undersøkelsen vi da bli slettet. Det vil ikke ha noen negative konsekvenser for ditt barn hvis hen ikke vil delta.

Personvern

Ditt personvern – hvordan vi oppbevarer og bruker dine opplysninger
Vi vil bare bruke opplysningene om ditt barn/din ungdom til de formålene vi har fortalt om i dette skrivet. Vi behandler alle opplysningene konfidensielt og i samsvar med eksisterende personvernregelverk. Alle data vil lagres på et sikkert og passordbeskyttet område på NMBUs interne forskningsserver.

Ingen personlige eller identifiserende opplysninger om ditt barn/din ungdom vil komme frem når resultatene fra prosjektet presenteres. Ditt barn/din ungdom vil ikke kunne gjenkjennes utover at vi har studert barn/ungdom i på 5. – 10. trinn i Larvik kommune.

Hva skjer med opplysningene når vi avslutter forskningsprosjektet?
Når prosjektet avsluttes 31.12.2027 vil alle data anonymiseres. Det vil si at personopplysninger, inkludert bostedsadresse, slettes. De anonyme dataene vil bli lagret videre på et sikkert og passordbeskyttet område på NMBUs server.

Rettigheter

Dine og ditt barns/din ungdoms rettigheter
Så lenge ditt barn/din ungdom kan identifiseres i datamaterialet har dere rett til følgende:

  • Å få innsyn i hvilke personopplysninger som er registrert og få utlevert en kopi av
    disse
  • Å få rettet personopplysninger
  • Å få slettet personopplysninger
  • Å sende klage til Datatilsynet om behandlingen av dine personopplysninger

Hva gir oss rett til å behandle personopplysningene om ditt barn/din ungdom?
Vi behandler opplysninger om ditt barn/din ungdom basert på ditt samtykke som foresatt. På oppdrag fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) har personverntjenester for forskning (SIKT) vurdert at behandlingen av personopplysninger i dette prosjektet er i samsvar med personvernregelverket.

Kontaktinformasjon

Hvis du har spørsmål til undersøkelsen, eller ønsker å benytte dine rettigheter, ta kontakt med:

Hvis du har spørsmål knyttet til SIKT – personverntjenester for forskning sin vurdering av prosjektet, kan du ta kontakt med:

 

Med vennlig hilsen

prosjektansvarlig
Emma Charlott Andersson Nordbø
Førsteamanuensis,
Institutt for folkehelsevitenskap, NMBU

Til toppen